Cliciwch ar y teitlau am y straeon llawn.

January 24, 2018

Roedd y digwyddiad hwn yn cefnogi dwy elusen, ac un ohonynt oedd Sefydliad Lowri Pugh. Fel y disgwyliwyd, roedd y ganolfan, yn ystod y cyfnod Nadolig hwn, yn brysur gyda siopwyr yn paratoi ar gyfer dathliad yr ŵyl. Roedd y côr yn rhoi elfen o ryddhad i bobl a ‘joie de vivre’ yn ystod yr amser cynhenid ​​a phrysur hwn. Roedd llawer o ffrindiau a chefnogwyr ffyrnig y Sefydliad yn bresennol fel aelodau’r côr. Diolchwn i bawb a gymerodd ran...

January 24, 2018

Dyma’r digwyddiad cyntaf i gefnogi’r Sefydliad i’w gynnal yn Abertawe. RoeddWN yn falch gweld cymaint o bobl yn ardal Sgeti yn Abertawe yn mynychu’r digwyddiad. Roedd hefyd yn galluogi’r Sefydliad i amlinellu pam ei fod wedi’i sefydlu ac i hyrwyddo ei waith. Cyfeiriwyd y gynulleidfa at wefan y Sefydliad a thynnwyd eu sylw at y prosiect cyntaf a gefnogwyd gan yr elusen. Pwysleisiwyd bod y Sefydliad yn gweithio’n agos gyda Ysbyty Felindre, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd. Soniwyd hefyd am drafodaeth...

January 24, 2018

Bu’r digwyddiad yn un o’r digwyddiadau mwyaf llwyddiannus a gynhaliwyd gan yr elusen sylfaen. Roedd dros gant ac ugain o bobl yn bresennol yn mwynhau te prynhawn ac yna sioe ffasiwn hyfryd. Cafodd y gynulleidfa ei chyflwyno gan gyfres o arddangosfeydd gan gynnwys sioe ddillad ‘par excellence’ o’r Kiti Boutique ac yna arddangosfa dillad plant gan magasin Silibili. Gwelodd y Raffl wobrwyon a roddwyd gan y sefydliadau canlynol: Cameo club( Huw Davies); Sherman theatre (4 tickets );Park Plaza hotel (...

January 24, 2018

Mae hanner marathon Caerdydd yn ras hanner marathon blynyddol a gynhelir yng Nghaerdydd ym mis Hydref. Sefydlwyd y digwyddiad yn 2003 ac fe’i trefnir gan yr elusen blant Barnado’s. Roedd Nest Williams, cyn-ffrind agos a chydweithiwr Lowri yn rhedeg yn ystod hanner marathon 2015 yng Nghaerdydd. Cefnogir yn agos gan deulu a ffrindiau Nest yn llwyddiannus y cwblhawyd y digwyddiad ym mis Hydref y flwyddyn honno. Roedd ei dau blentyn Moi a Medi yn magu mam drwy’r ffordd i’r gorffen...

January 24, 2018

Trefnodd Maia Smith werthu cacen yn ei hysgol yn Morpeth. Cafodd gefnogaeth ei ffrindiau a’i hathrawon ac wrth gwrs ei mam a’i nain a helpodd i goginio’r treats!

January 24, 2018

Diolch yn fawr iawn i NEST WILLIAMS (cydweithiwr gwaith Lowri a’i ffrind agos) a fu, er bod yn fam i ddau o blant bach dan 4 oed, wedi llwyddo i gwblhau Hanner Marathon Caerdydd mewn 2 awr 20 munud. AM BETH FANTASTIG! Llwyddodd i godi £360 ar gyfer y SYLFAEN. Diolch yn fawr Nest! Xxx

January 24, 2018

Diwrnod golff gwych, i bawb a gymerodd ran. Roedd dros 70 o bobl yn bresennol yno. Wnaeth ffrindiau’r SYLFAEN diddanu’r golffwyr drwy’r nosweth. Diolch yn fawr i EIFION PRICE ac eraill a gyfrannwyd yn wych. Cododd y digwyddiad £2,500 ar gyfer y SYLFAEN.

January 24, 2018

Diolch yn fawr i MRS JILL BEVAN a’i ferch, MRS LOWRI ROBERTS, am y drefnu. Roedd y newyddiadurwr a’r darlledwr CAROLYN HITT yn ddifyr iawn fel siaradwr ar ol cinio. Rydym yn ddiolchgar iddi am roi ei hamser ac am gefnogi’r SYLFAEN. Cododd y cinio, yn gyfan gwbl, £1,500

January 24, 2018

Cynhaliwyd gwerthu dillad o ansawdd da yn CLWB CHWARAEON y BBC yn Llandaff. O’r cyfan, codwyd cyfanswm o £ 850.

January 24, 2018

Cynhaliodd y Sefydliad ei ddigwyddiad ffurfiol cyntaf i lansio Sefydliad Lowri Pugh (The Lowri Pugh Foundation) ym mis Hydref 2014. Mynychwyd 80 o westeion iddo. Roedd Nest Williams, cyfaill agos a chydweithiwr Lowri, yn MC gwych ar gyfer y cinio. Roedd cyfle hefyd i Clare Boobier roi adroddiad cyfoes o’r gwaith sy’n cael ei wneud yn Felindre gyda’r ymchwil y mae’r Sefydliad yn ei gefnogi. Rhoddodd Heather Jones gludiant cerddorol trwy ganu cerddoriaeth Werin / Fodern ac y mae hi’n...

April 8, 2014

Yr ydym yn cynnal diwrnod o werthu ar ddydd Sadwrn Ebrill 12fed yn Neuadd y Plwyf yn Pentref yr Eglwys. Byddem wrth ein bodd yn eich gweld chi yno a fyddem yn gwerthfawrogi’n fawr am eich rhoddion caredig. Yr ydym yn gofyn am y pethau canlynol: Amrywiaeth o eitemau: Dillad newydd, bron newydd, esgidiau, bagiau. Eitemau cartref: Dillad gwely, Tsieina a llestri gwydr, bric-à-brac, llyfrau, DVDs CD, offer ymarfer. Diolch yn fawr! Welwn ni chi pryd ‘ny. Un o’r stondinau...

April 4, 2014

Cynhaliodd y Teulu Smith bore coffi haf diwethaf yng Nghastellnewydd. Cafodd ffrindiau, cymdogion a chydweithwyr eu gwahodd draw. Sarah, Nick a’u plant, Maia a Rory, gaeth y digwyddiad yn eu tŷ agored a mi wnaeth o brofi’n eithriadol o lwyddiannus ar ddau ffrynt – ariannol a chymdeithasol. Aeth Sarah a Lowri i’r un brifysgol ac odden nhw’n ffrindiau oes. Yn wir, mae’n anodd dychmygu bond agosach rhwng dau ffrind a ddaeth yn ffrindiau enaid. Yr oedd yr agosrwydd wedi parhau...

April 3, 2014

Yn ystod lansiad ei lyfr yn 2012 cyflwynodd Alun Wyn Bevan y Sylfaen gyda siec am £500. Mae ei lyfr o’r enw ‘Y Gemau Olympaidd’ yn rhifyn arbennig i ddathlu dyfodiad y Gemau Olympaidd Llundain yn 2012. Mae Alyn Wyn yn ddarlledwr o fri, newyddiadurwr, awdur a ysbryd ysgrifenedig i nifer o gofiannau. Mae’n ffrind agos a pwysig ty hwnt i’r teulu Pugh.

April 3, 2014

Dathlodd y grŵp Santes Dwynwen o flaen cynulleidfa lawn yn Clwb Rygbi Pontypridd. Noson o adloniant ysgafn gyda grŵp, a oedd yn cynnwys Dewi Pws, Sue Roderick a Dafydd Hywel yn perfformio campweithiau o adwaith, cân a barddoniaeth. Dafydd Hywel actor, Bon viveur ac yn gyfaill agos i’r Teulu Pugh gwnaeth drefnu bod unrhyw arian a gynhyrchir gan adloniant y noson yn cael ei roi i’r sylfaen. Yn y cyfnod cynnigoedd Alun Wyn Bevan amrywiaeth o wobrau ac arwerthiant raffl...

April 3, 2014

Gwnaeth grŵp o gydweithwyr a chyfeillion Lowri drefni hwn ym mis Orffennaf 2013 i sicrhau arian ar gyfer y sylfaen. Er bod Lowri Roberts a Gwenfair Griffiths yn byw bywydau prysur fel newyddiadurwyr darlledu neithon nhw dod o hyd o’r amser i drefnu’r digwyddiad a gododd dros £ 400 ar gyfer y sylfaen. Gwelodd y digwyddiad llawer o de a mefus yn cael eu yfed a bwyta gyda rafflau ac arwerthiannau i godi arian. Cafodd ffrindiau, cydweithwyr a eu plant...