Cliciwch ar y teitlau am y straeon llawn.

December 16, 2017

ROEDD LLAWER O FFRINDIAU A CHEFNOGWYR YR ELUSEN YN BRESENNOL FEL AELODAU O’R COR. FEL Y DISGWYLID YN YSTOD Y CYFNOD YMA ROEDD Y GANOLFAN YN BRYSUR IAWN GYDA SIOPWYR YN PARATOI AR GYFER YR WYL. CYNIGWYD ELFEN O ADLONIANT A ‘JOIE DE VIVRE’ GAN Y COR YN YSTOD YR AMSER PRYSUR HWN. CEFNOGWYD DWY ELUSEN GAN Y COR GYDA’R SEFYDLIAD YN ELWA PAN RHODDWYD £60. IDDI. DIOLCHWN I BAWB A CHEFNOGODD Y NOSON.

October 15, 2017

PROFWYD YR ACHLYSUR CYNTAF YN ABERTAWE YN UN LLWYDDIANNUS TU HWNT.RHAID YMFALCHIO AM GYMAINT O CEFNOGAETH A GAFWYD GAN BBL SGETI.’ROEDD YR ACHLYSUR YN GALLUOGI’R SEFYDLIAD I AMLINELLU EI PHWRPAS AC EGLURO PA PROSIECTAU YR OEDD YN HYRWYDDO. CYFEIRIWYDY GYNULLEIDFAATWEFANYSEFYDLIADGAN BWYSLEISIO BODY SEFYDLIAD YN GWEITHIO LAW YN LAW GYDA YSBYTY FELINDRE YNG NGHAERDYDD . DIOLCH I MRS.ANN KING A MRS. MEROE KEANE AM DREFNU’R DIWRNOD. CODWYD DROS £600. I’R ELUSEN A DIOLCH I FOBL SGETI.

March 13, 2017

BU’R DIGWYDIAD HWN YN UN O’R ACHLYSURON MWYAF LLWYDDIANNUS A GYNHALIWYD. CEFNOGWYD YR ACHLYSUR GAN DROS GANT AG UGAIN O BOBL. Y GYNULLEIDFA YN MWYNHAU TE PRYNHAWN AA SIOE FFASIWN CHWAETHUS. CAFODD Y GYNULLEIDFA ARDDANGOSFEYDD O DDILLAD ‘PAR EXCELLENCE’ O SIOP ‘’KITI’’ YN TREGANNA , CAERDYDD AC YN DILYN ARDDANGOSFA O DDILLAD PLANT GAN ‘’SILIBILI’’. CAFODD Y RAFFL FAWR EI THYNNU AR DDIWEDD Y PRYNHAWN A DIOLCH TWYM GALON I BAWB A GYFRANNODD WOBRAU. CODWYD DROS £2500. YN YSTOD YR...

October 19, 2016

RAS FLYNYDDOLA GYNHELIR YM MIS HYDREF A SEFYDLWYD YN2003AC FE’I THREFNWYD GAN YR ELUSEN I BLANT ‘BARNADOS’ . ROEDD NEST WILLIAMS FFRIND AGOS A CHYDWEITHIWR LOWRI WEDI RHEDEG Y RAS YN HYDREF 2015. CWBWLHAWYD Y RAS LLWYDDIANNUS GAN NEST A CHODWYD £350. AT YR ELUSEN. DIOLCH O GALON I NEST.

July 22, 2016

YN DILYN LLWYDDIANT Y DIWRNOD YN Y ‘FEL’ PENDERFYNWYD CYNNAL TEBYG ‘YNG NGHOTTRELL PARK’ YN 2016.CYRHAEDDODD DROS PUM DEG I GYMRYD RHAN AR Y DIWRNOD . YN YSTOD Y CINIO HWYR PRYNHAWN CAFODD GWOBRAU RAFFL EU CYFLWYNO GAN ALEX CUTHBERT A JOSH NAVIDI . GYDA LLAW FE GYMERODD Y DDAU RHAN YN Y GYSTADLEUAETH A GYDA BARRY HARE FE GIPIODD Y DDAU Y WOBR GYNTAF. DIOLCH I JOSH AC ALEX AM GEFNOGI’R ACLYSUR AC FE GODWYD £1250 YN YSTOD Y...

November 5, 2015

TREFNODD MAIA SMITH BRYNHAWN I WERTHU CACENNAU YN EI HYSGOL YM MORPETH. CAFODD GEFNOGAETH EI FFRINDIAU A’I HATHRAWON. ROEDD MAM A MAMGU WEDI HELPU GOGINIO’R ARLWY BENDIGEDIG. FE LWYDDWYD I GODI £150. I’R ELUSEN.

October 25, 2015

Diolch yn fawr iawn i NEST WILLIAMS (cydweithiwr gwaith Lowri a’i ffrind agos) a fu, er bod yn fam i ddau o blant bach dan 4 oed, wedi llwyddo i gwblhau Hanner Marathon Caerdydd mewn 2 awr 20 munud. AM BETH FANTASTIG! Llwyddodd i godi £360 ar gyfer y SYLFAEN. Diolch yn fawr Nest! Xxx

July 7, 2015

DIWRNOD I’W GOFIO GYDA FFRINDIAU A CHEFNOGWYR YR ELUSEN YN CYRRAEDD O BOB CWR. CYRHAEDDWYD DROS 70 O GEFNOGWYR YR ELUSEN. CYFRANIAD CERDDOROL ARBENNIG GAN EIFION PRICE A DIOLCH HEFYD I ALUN WYN BEVAN AM ARWAIN NOSON O ADLONIANT YN DILYN Y GOLFF. CODWYD DROS £2500. I’R ELUSEN YN YSTOD Y DIWRNOD. DIOLCH I BAWB.

May 20, 2015

TREFNWYD Y CINIO GAN MRS. JILL BEVAN A’I MERCH DR. LOWRI ROBERTS.’ROEDD Y NEWYDDIADURWRAIG A’R DARLLEDWR CAROLYN HITT WEDI PLESIO’N FAWR FEL Y SIARADWR GWADD. RYDYM YN DDIOLCHGAR IDDI AM RHOI O’I HAMSER AC A GEFNOGI’R ELUSEN. CODWYD £1500 AR GYFER Y SEFYDLIAD. DIOLCH I BAWB A CHEFNOGODD YR ACHLYSUR.

April 10, 2015

CYNHALIWYD ARWERTHIANT, DILLAD NEWYDD AC AIL LAW, YNG NGLWB CHWARAEON Y BBC YN LLANDAF. CODWYD £850 AR GYFER GRONFA’R ELUSEN. DIOLCH I BAWB A GYFRANNODD DDILLAD AR GYFER Y NOSON.

December 20, 2014

CYNHALIODD Y SEFYDLIAD EI ACHLYSUR FFURFIOL CYNTAF YN LANSIO’R ELUSEN YM MIS HYDREF 2014.MYNYCHWYD Y CINIO GAN WYTH DEG O WESTEION. ARWEINYDD YR ACHLYSUR OEDD NEST WILLIAMS FFRIND AGOS A CHYDWEITHIWR GYDA LOWRI. ROEDD YR ACHLYSUR YN RHOI CYFLE I CLAIRE BOOBIER, O YSBYTY FELINDRE , I AMLINELLU’R PROSIECT A GEFNOGWYD GAN Y SEFYDLIAD. RHODDWYD DATGANIAD CERDDOROL GAN HEATHER JONES DRWY GANU CANEUON MODERN A GWERIN. CODWYD DROS £500 AR GYFER YR ELUSEN.ROY NOBLE OEDD Y SIARADWR GWADD A DIOLCH...

April 8, 2014

FE WERTHWYD AMRYW O NWYDDDAU YN NEUADD Y PENTREF. NID YN ACHLYSUR NODEDIG AM EI LWYDDIANT ON GODWYD A GWERTHWYD GWERTH £200 O NWYDDAU AMRYWIOL . DIOLCH I FFRINDIAU AM EU RHODDION CAREDIG AC I DRIGOLION PENTRE’R EGLWYS.

February 17, 2014

YN YSTOD Y LANSIAD EI LYFR CYFLWYNODD ALUN SIEC O £500 I’R SEFYDLIAD. MAE EI LYFR YN RHIFYN ARBENNIG I DDATHLU CYNNAL Y GEMAU YN LLUNDAIN. MAE ALUN YN AWDUR, DARLLEDWR NEWYDDIADURWR ADNABYDDUS A BLAENGAR YNG NGHYMRU.MAE EISOES WEDI YSGRIFENNU NIFER O GOFIANNAU GWERTHFAWR. MAE’N FFRIND AGOS I’R SEFYDLIAD A’R TEULU PUGH.

February 17, 2014

DATHLWYD Y NOSON YNG NGHLWB RYGBI PONTYPRIDD. ARWEINWYR Y NOSON OEDD ALUN WY A DAFYDD HYWEL. NOSON O ADLONIANT YSGAFN YNG NGHWMNI DEWI PWS, SUE RODERICK A DAFYDD HYWEL YN PERFFORMIO’R CAMPWEITHIAU O ADWAITH CAN A BARDDONIAETH. YN YSTOD Y NOSON CYFLWYNWYD AMRYWIAETH O WOBRAU AR OL CYHOEDDI ENILLWYR Y RAFFL.NOSON LLWYDDIANNUS YM MHOB FFORDD A’R GYNULLEIDFA WEDI MWYNHAU MAS DRAW!! DIOLCH I DAFYDD HYWEL ACTOR ‘BON VIVEUR’ AC YN GYFAILL AGOS I’R SEFYDLIAD A’R TEULU. CODWYD £1200 YN YSTOD...

February 17, 2014

CYNHALIWYD Y TE, A DREFNWYD GAN GRWP O GYDWEITHWYR A CHYFEILLION LOWRI, YNG NGHLWB Y BBC YN LLANDAF. HYD YN OED FEL RHIEINI PRYSUR FE DDAETHON AT EU GILYDD I DREFNU’R DIGWYDDIAD . CODWYD DROS £400 A’R GYFER YR ELUSEN YN CADARNHAU LLWYDDIANT Y DIWRNOD!! TE MEFUS A RAFFL LLWYDDIANNUS YN CYFRANNU AT DDIWRNOD ARBENNIG.CAFODD FFRINDIAU, CYDWEITHWYR A’R PLANT DIWRNOD I’R BRENIN.