Prosiect 1

Garden(SM)

Mae’r Sefydliad ar y cyd gydag Ysbyty Felindre, Whitchurch, Caerdydd yn lansio ei brosiect cyntaf ym mis Chwefror. Bydd dau nyrs broffesiynol gyda’r hyfforddiant angenrheidiol yn cael eu cyflogi ar sail rhan amser i hwyluso mynediad i gleifion canser y fron at gymorth a chyngor priodol yn ystod cyfnod eu salwch. Bydd hyn yn cael eu cynghori dros y ffôn a mynediad ar-lein i’r nyrs proffesiynol.

Mae’r ymddiriedolwyr yn falch y bydd y prosiect yn cael ei gysylltu â astudiaeth ymchwil hydredol a gynhaliwyd gan Brifysgol Caerdydd o’r enw: “Beth yw’r wybodaeth a dewisiadau o dderbyn cleifion canser y fron metastatig ifanc sy’n cael cemotherapi?”

Byddwn yn sicrhau cadw pawb yn gyfoes am y prosiect a hefyd sut y mae’n cyfrannu at yr astudiaeth yn y Brifysgol. Rydym yn ddiolchgar iawn i Clare Boodier yn Ysbyty Felindre am ei gyngor a chefnogaeth amhrisiadwy. Hi yw nyrs ymchwil ac arweinydd tîm yr uned treialon clinigol yng Nghanolfan Ganser Felindre.

Y Nyrsys yn cynnal yr ymchwil yn Felindre

nurses

Prosiect 2

Fe lansiodd y Sefydliad eto mewn partneriaeth ag Ysbyty Felindre, ei ail brosiect ym mis Awst 2017. Mae ysgoloriaeth nyrsio Lowri Pugh yn galluogi nyrs ymchwil cynorthwyol i ymgymryd â phrosiect ymchwil benodol i gefnogi gwaith Rosie Roberts (nyrs arbenigol cemotherapi) yn y Braich Astudiaeth ACHE.
Nod yr astudiaeth hon yw nodi a oes ffactorau risg y gellir eu defnyddio i ragfynegi pa gleifion canser y fron sy’n cael problemau gyda phlebitis yn dilyn cemotherapi epirubicin. Gall y fflebitis achosi amrywiaeth o symptomau a dywedwyd bod y rhain yn para am wythnosau a misoedd yn dilyn cemotherapi. Mae’r symptomau yn effeithio ar ansawdd bywyd y claf a’u gallu i berfformio gweithgareddau dyddiol arferol.
Bydd y nyrs ymchwil gynorthwyol yn nodi’n fwy manwl ffactorau posibl sy’n gysylltiedig â datblygu symptomau trwy arsylwi ar driniaeth a chasglu data.
Nododd chwiliad llenyddiaeth ychydig neu ddim astudiaeth sylweddol yn yr ardal hon ac felly gallai’r prosiect penodol hwn a’i ganfyddiadau fod o fudd i gleifion yn y DU ac yn rhyngwladol.
Mae’r nyrs ymchwil yn canolbwyntio ar gofnodi cyflymder gweinyddu epirubicin ochr yn ochr â faint o saline a ddefnyddir ar wahanol gamau o’r driniaeth cemotherapi. Bydd y nyrs hefyd yn ymweld â ac yn arsylwi ar driniaethau mewn ardaloedd allgymorth eraill ag yr Uned symudol.
Yn ystod y misoedd nesaf bydd casglu a chofnodi data gyda’r dadansoddiad a wneir gan geisio nodi unrhyw gymdeithas rhwng y dull gweinyddu a maint y symptomau.
Yng nghyd-destun y prosiect, mae’n gyfleus ein bod yn myfyrio ar sylwadau cychwynnol Jo Wiltshire ein nyrs ysgoloriaeth.
Meddai Jo ‘The scholarship opportunity has enhanced my main role as an outpatient nurse working primarily in breast clinics at Velindre Cancer Centre .I have gained a wealth of knowledge about the specific drug treatments ,the way in which it effects the patient both during and after treatment.My role as an observer within the treatment unit has given me an insight into what it is like to be a patient experiencing treatment and how they perceive it rather than from a nurse’s view.This I feel will greatly enhance the way I give information and support to patients and their relativesand in the way we prepare patients.Having recently completed a research module for my degree in Professional Practice the role provides the opportunity to put into practice theoretical knowledge such as gaining informal consent,recording data and the potential to make a difference to future patients.”
Mae’r sylwadau hyn yn ein galluogi i werthfawrogi, i ryw raddau, y manteision a ddarperir gan y Sefydliad wrth gefnogi a chyllido prosiectau o’r fath.